Regulamin

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin PRZYSTAŃ NARIE obowiązuje na terenie całego Ośrodka i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

2. Wynajmujący zwany jest w dalszej części regulaminu PRZYSTAŃ NARIE, natomiast najemca domku „Gościem”.

3. Opiekunem Gościa jest pracownik Recepcji Ośrodka.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka PRZYSTAŃ NARIE i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Regulamin jest dostępny w Recepcji Ośrodka, w folderze informacyjnym w każdym domku oraz na stronie internetowej www.przystannarie.pl.

§2

DOBA HOTELOWA

1. Pomieszczenia mieszkalne w PRZYSTANI NARIE, zwane w dalszej części „domkami” wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.

3. Gość określa czas pobytu wynajmując domek. W okresie wakacyjnym czas wynajmu określony jest głównie jako tygodniowy od niedzieli do niedzieli – domki murowane i od soboty do soboty – domki drewniane.

4. Prośbę o przedłużenie pobytu poza okres wskazany Gość powinien zgłosić w Recepcji, najpóźniej do godziny 9:00 dnia poprzedzającego, w którym upływa termin najmu. PRZYSTAŃ NARIE może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (domków) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.

5. PRZYSTAŃ NARIE zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w domku w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

6. W przypadku nierozliczenia się z domku do godz.10.00 (w dniu wyjazdu), naliczana będzie opłata za przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

§3

REZERWACJA I MELDUNEK

1. Rezerwacji można dokonać: 

• telefonicznie pod nr tel. (+48) 606 345 866 lub (+48) 601 918 060

• mailowo: kontakt@przystannarie.pl lub biuro@ekonarie.pl

• poprzez system Booking Engine na stronie www.przystannarie.pl

2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną w momencie wpływu opłaty rezerwacyjnej (nie później niż 3 dni od rezerwacji telefonicznej/mailowej/systemowej), w wysokości min. 30% wartości pobytu, 

3. Wpłaty należy dokonać na konto – EKONARIE Sp. z o.o. ul. Puławska 111A/119, 02-707 Warszawa,

NIP: 521-38-18-448,  Rachunek do wpłat w złotówkach – PLN: 

mBank S.A. 31 1140 2062 0000 4826 2800 1001

4. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, nr domku i termin pobytu.

5. Brak opłaty rezerwacyjnej jest równoznaczny z anulacją rezerwacji. 

6. Pozostała część opłaty za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. Preferujemy płatności kartą lub przelewem. 

7. Warunki zwrotu opłaty rezerwacyjnej w przypadku rezygnacji z pobytu: 

o na ponad 30 dni przed terminem przyjazdu, zwracamy opłatę rezerwacyjną pomniejszoną o koszty operacyjne w wysokości 50 zł., o w czasie krótszym niż 30 dni przed terminem przyjazdu opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi (przepada w całości).

8. Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn od siebie niezależnych (decyzję władz państwowych, działania siły wyższej, przyrody itp.) Osobie wynajmującej nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.

9. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, Recepcjonista może odmówić wydania klucza do domku.

10. Przy rezerwacjach jednodniowych pobierana jest dodatkowa oplata za sprzątanie domku w wysokości 50 zł.

11. Przy zameldowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł za domek. Kaucja podlega zwrotowi w dniu wymeldowania gościa. Kwota kaucji zostanie pomniejszona w przypadku uszkodzenia czy zniszczenia przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku.

12. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę na mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających w ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w ośrodku. Ponadto Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza niniejszy regulamin. Ośrodek ma prawo do odmowy zakwaterowania i świadczenia usług osobom będącym pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających jak i osobom które zachowują się agresywnie.

13. PRZYSTAŃ NARIE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

14. W przypadku opuszczenia przez Gościa we wcześniejszym terminie Ośrodka, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.

15. W przypadku nieprzybycia Gościa do PRZYSTANI NARIE w terminie rezerwacji, Ośrodek nie zwraca kwoty wpłaconego zaliczki/opłaty rezerwacyjnej. 

17. Pobyt dzieci do lat 5 jest bezpłatny. Za dodatkową osobę w domku, pobierana jest opłata 50% stawki za osobę w zależności od rodzaju domku (osoby dorosłe oraz dzieci od lat 6) 

§ 4

FAKTURY

1. Warunkiem otrzymania faktury VAT za pobyt jest podanie pełnych danych w momencie wpłaty zaliczki oraz podczas meldowania się w dniu przyjazdu.

2. Od 1 lipca 2019 r. nie ma możliwości wystawienia faktury VAT jeśli nr NIP nie został wpisany do paragonu fiskalnego (w tym dokumentującego wpłacenie zaliczki za rezerwację).

§ 5

USŁUGI

1. PRZYSTAŃ NARIE świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi obsłudze Ośrodka podjęcie stosownych działań.

2. Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 

o udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

o wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

3. Ośrodek zgodnie z cennikiem świadczy następujące dodatkowe usługi: 

o Wypożyczenie łódek wiosłowych, kajaków, supów, rowerów wodnych,

o Wypożyczenie rowerów MTB,

o Wynajem leżaków plażowych,

o Wynajem piłek do siatkówki plażowej, piłki nożnej i innych.

             Aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej www.przystannarie.pl

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYSTAŃ NARIE

1. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych np. przerw w dostawie prądu czy wody.

2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem przez Gości postanowień niniejszego regulaminu.

3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy i rzeczy pozostawionych przez Gości.

4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu PRZYSTANI NARIE, czy poza terenem Ośrodka.

6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.

 § 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

1. Przez cały czas pobytu w Ośrodku osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione przez nich szkody i uszkodzenia odpowiadają opiekunowie prawni.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.

3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym pracownika Recepcji.

5. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający domek ma obowiązek zamknąć okna i upewnić się drzwi zamknięte są na klucz.

6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

7. Osoby niezameldowane w PRZYSTANI NARIE mogą gościnnie, przebywać w domku od 7:00 do 22:00 za zgodą najmującego Gościa.

8. Przebywanie osób niezameldowanych w domku Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego domek, na obciążenie go kosztami dokwaterowania. Obowiązek dokwaterowania ciąży na Gościu ośrodka, który wynajął domek i przyjmuje osobę odwiedzającą. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w Recepcji Ośrodka.

§ 8

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany przez niego adres.

2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, PRZYSTAŃ NARIE przechowa te przedmioty przez okres trzech miesięcy, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego, co Gość w pełni akceptuje i wyraża na to zgodę.

§ 9

CISZA NOCNA

1. W PRZYSTANI NARIE obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego, wyjątek stanowi Restauracja PRZYSTANI NARIE.

2. W godzinach ciszy nocnej, zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. PRZYSTANI NARIE może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§ 10

POSTANOWIENIA DODAKOWE

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

2. Ośrodek jest przyjazny zwierzętom. Właściciele zobowiązani są do poinformowania pracownika ośrodka o przyjeździe ze zwierzęciem, posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Za przebywanie zwierząt w domku jest pobierana opłata wg cennika. Brak zgłoszenia pobytu zwierzęcia nie zwalnia z uiszczenia opłaty. 

3. W Ośrodku istnieje możliwość korzystania ze z placu zabaw dla dzieci, boisk do piłki nożnej oraz do siatkówki i tenisa plażowego. 

4. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, zażywania środków odurzających lub innych podobnie działających substancji. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych.

5. W domkach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

6. Na terenie ośrodka znajduje się wyznaczone miejsce na ognisko.

7. Grillowanie jest dozwolone na wolnej przestrzeni z dala od elementów drewnianych, z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.

8. Na terenie Ośrodka i w domkach obowiązuje segregacja odpadów. Posegregowane odpady z domków należy umieszczać wyłącznie w odpowiednich kontenerach znajdujących się budynku śmietnika.

9. Parkowanie samochodów, motocykli należących do Gości PRZYSTANI NARIE odbywa się wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników Ośrodka i nie podlega opłacie. Inne środki transportu i samochody Gości niezameldowanych w Ośrodku podlegają opłacie wg cennika.

10. Za wszelkie zniszczenia roślin, w tym kwietników i drzewek pobierana będzie opłata zgodnie z wartością powstałych szkód. Wyceny dokonuje dyrekcja PRZYSTANI NARIE na podstawie obowiązujących cen.

11. Na terenie Ośrodka wyznaczono i oznakowano miejsce zbiórki ewakuacyjnej, które znajduje się przy Świetlicy. Do miejsca zbiórki prowadzą dwie oznakowane drogi, jedna od strony jeziora a druga od strony Recepcji.

12. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.

13. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach i ich wyposażeniu.  

14. Aktualny cennik usług i opłat znajduje się w Recepcji PRZYSTANI NARIE oraz na stronie internetowej www.przystnnarie.pl.

15. Regulaminy placu zabaw, miejsca wyznaczonego do kąpieli, wypożyczalni sprzętu sportowego i wodnego, korzystania z boisk dostępne są w każdym z domków oraz Recepcji Ośrodka.

16. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest EKONARIE Sp. z o.o., z siedzibą ul. Puławska 111A/119, 02-707 Warszawa prowadząca Ośrodek Wypoczynkowy PRZYSTAŃ NARIE w Kretowinach 27A, 14-300 Morąg. 

§ 11

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące pobytu można przesyłać na adres e-mail: kontakt@przystannarie.pl lub biuro@ekonarie.pl bądź pisemnie na adres PRZYSTANI NARIE.

2. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Gościa Ośrodka, dokładny adres, numer telefonu, adres email a także czytelny podpis osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji, datę i godzinę jej wystąpienia. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. 

4. PRZYSTAŃ NARIE dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia wpływu na adres Ośrodka. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Gość zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. 

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a PRZYSTANIĄ NARIE jest sąd właściwy dla siedziby Spółki EKONAROE SP. Z O.O. będącej właścicielem Ośrodka PRZYSTAŃ NARIE.

 Życzymy miłego i bezpiecznego pobytu w naszym Ośrodku

PRZYSTAŃ NARIE