Regulamin

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Gości Ośrodka Przystań Narie.

2. Rezerwacji dokonuje się:
– telefonicznie pod nr tel. +48 89 757 16 11 lub +48 606 345 866
– mailowo: kontakt@przystannarie.pl lub biuro@ekonarie.pl
– poprzez system Booking Engine na stronie www.przystannarie.pl

3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną w momencie wpływu opłaty rezerwacyjnej (nie później niż 3 dni od rezerwacji telefonicznej / mailowej / systemowej),           w wysokości 30% kosztów pobytu, na konto:
Rachunek do wpłat w złotówkach – PLN:
EKONARIE Sp. z o.o.  ul. Puławska 111A/119, 02-707 Warszawa, NIP 521-38-18-448
mBank S.A. 31 1140 2062 0000 4826 2800 1001

4. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, nr domku i termin pobytu.

5. Brak opłaty rezerwacyjnej jest równoznaczny z anulacją rezerwacji.

6. Warunki zwrotu opłaty rezerwacyjnej w przypadku rezygnacji z pobytu:
– na min. 30 dni przed terminem przyjazdu zwracamy opłatę rezerwacyjną pomniejszoną o koszty operacyjne w wysokości 50 zł.;
– w czasie krótszym niż 30 dni przed terminem przyjazdu opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi (przepada w całości).

7. Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn od siebie niezależnych (decyzję władz państwowych, działania siły wyższej, przyrody itp.) wynajmującemu usługobiorcy nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.

8. Reszta opłaty za pobyt (70%) pobierana jest w dniu przyjazdu. Preferujemy płatności kartą lub przelewem.

9. W dniu przyjazdu Gość zobowiązany jest do wypełnienia karty meldunkowej i złożenia podpisu. Gość ośrodka akceptuje i zobowiązuje się respektować postanowienia niniejszego regulaminu.

10. Warunkiem otrzymania faktury VAT za pobyt jest podanie pełnych danych w momencie wpłaty zaliczki oraz podczas meldowania się w dniu przyjazdu.

11. Od 1 lipca 2019 r. nie ma możliwości wystawienia faktury VAT jeśli nr NIP nie został wpisany do paragonu fiskalnego (w tym dokumentującego wpłacenie zaliczki za rezerwację).

12. Gość wynajmujący domek zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, Recepcjonista może odmówić wydania klucza do domku.

13. Opłaty za dodatkowe osoby w domku:
– dzieci do lat 6 bezpłatnie,
– dzieci od lat 6 oraz osoby dorosłe – 50% stawki za osobę w zależności od rodzaju domku.,

14. Przy rezerwacjach jednodniowych pobierana jest dodatkowa oplata za sprzątanie domku w wysokości – 50 zł.

15. Przy zameldowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł za domek.
Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania gościa, po sprawdzeniu stanu technicznego i wyposażenia domku. Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku. Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność za osoby odwiedzające podczas pobytu w ośrodku. Kaucja nie jest zwracana w przypadku zakłócania ciszy nocnej i miru domowego.

16. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16:00, a kończy się o godz. 10:00.

17. W przypadku nierozliczenia się z domku do godz.10.00 (w dniu wyjazdu), naliczana będzie opłata za przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

18. Pozostanie w domku bądź pozostawienie rzeczy poza godzinę 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę w pełnej wysokości i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

19. W przypadku skrócenia pobytu pobrana opłata nie podlega zwrotowi.

20. Gość określa czas pobytu wynajmując domek. W okresie wakacyjnym czas wynajmu określony jest głównie jako tygodniowy od niedzieli do niedzieli – domki murowane i od soboty do soboty – domki drewniane.

21. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia poprzedzającego, w którym upływa termin najmu. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

22. Najmujący domek lub przyczepę kempingową Gość nie może przekazywać domku lub przyczepy innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

23. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku lub przyczepie w godzinach od 6:00 do 22:00.

24. Przebywanie osób niezameldowanych w domku Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Obowiązek dokwaterowania ciąży na Gościu ośrodka, który wynajął domek i przyjmuje osobę odwiedzającą. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji ośrodka.

25. Przez cały czas pobytu w ośrodku osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni.

26. Regulaminy placu zabaw, miejsca wyznaczonego do kąpieli, wypożyczalni i ośrodka są dostępne w recepcji, na stronie www.przystannarie.pl i w wyznaczonych miejscach.

27. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

28. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w domku jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych.

29. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego, wyjątek stanowi Restauracja Przystani Narie.

30. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

31. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia czy zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń ośrodka, w tym również pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób jego odwiedzających. Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia każdorazowej szkody ciąży na Gościu ośrodka.

32. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domku grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych,
nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

33. Na terenie ośrodka wyznaczone jest miejsce na ognisko.

34. Grilowanie jest dozwolone na wolnej przestrzeni z dala od elementów drewnianych, z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.

35. Każdorazowo opuszczając domek Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.

36. Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność ośrodka podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu ośrodka albo zajmują zbyt dużo miejsca.

37. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

38. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności personelu ośrodka. W domku umieszczona jest lista z wyposażeniem. W przypadku zgubienia klucza, jest pobierana opłata wg cennika.

39. W razie stwierdzenia pozostawienia rażącego nieporządku i nieczystości zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 150 złotych – związana z pokryciem kosztów usunięcia zabrudzeń, zniszczeń, przykrych zapachów, itp.

40. Na terenie ośrodka i w domkach obowiązuje segregacja odpadów. Zebrane odpady z domków lub należy umieszczać wyłącznie w odpowiednio tematycznych kontenerach znajdujących się budynku śmietnika.

41. Parkowanie samochodów, motorów dla Gości ośrodka odbywa się wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników ośrodka i nie podlega opłacie. Inne środki transportu i samochody Gości nienocujących w ośrodku podlegają opłacie wg cennika.

42. Ośrodek jest przyjazny zwierzętom. Właściciele zobowiązani są do poinformowania pracownika ośrodka o przyjeździe ze zwierzęciem, posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Za przebywanie zwierząt w domku jest pobierana opłata wg cennika. Brak zgłoszenia pobytu zwierzęcia nie zwalnia z uiszczenia opłaty.

43. Za wszelkie zniszczenia roślin, w tym kwietników i drzewek pobierana będzie opłata zgodnie z wartością powstałych szkód. Wyceny dokonuje dyrekcja ośrodka na podstawie obowiązujących cen.

44. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w domku przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego, co Gość w pełni akceptuje i wyraża na to zgodę.

45. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.

46. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę na mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających w ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w ośrodku. Ponadto Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza niniejszy regulamin. Ośrodek ma prawo do odmowy zakwaterowania i świadczenia usług osobom będącym pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających jak i osobom które zachowują się agresywnie.

47. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych np. przerw w dostawie prądu czy wody.

48. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem przez Gości postanowień niniejszego regulaminu.

49. Na terenie ośrodka wyznaczono i oznakowano miejsce zbiórki ewakuacyjnej, które znajduje się przy Świetlicy. Do miejsca zbiórki prowadzą dwie oznakowane drogi, jedna od strony jeziora a druga od strony recepcji.