Regulamin

REGULAMIN
Ośrodka Wypoczynkowego
PRZYSTAŃ NARIE w
Kretowinach

Meldując się w PRZYSTANI NARIE Goście potwierdzają zapoznanie się z regulaminem Ośrodka i zobowiązują się do jego przestrzegania .

§1
PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin PRZYSTAŃ NARIE obowiązuje na terenie całego Ośrodka i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
2. Wynajmujący zwany jest w dalszej części regulaminu PRZYSTAŃ NARIE, natomiast najemca domku „Gościem”.
3. Opiekunem Gościa jest pracownik Recepcji Ośrodka.
4. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka PRZYSTAŃ NARIE i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Regulamin jest dostępny w Recepcji Ośrodka, w folderze informacyjnym w każdym domku oraz na stronie internetowej:
https://przystannarie.pl/osrodek-wypoczynkowy-mazury/regulamin/

§2
DOBA HOTELOWA

1. Pomieszczenia mieszkalne w PRZYSTANI NARIE, zwane w dalszej części „domkami” wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
3. Gość określa czas pobytu wynajmując domek. W okresie wakacyjnym czas wynajmu określony jest głównie jako minimum tygodniowy:
• od piątku do piątku – domki murowane dwu i cztero-osobowe,
• od soboty do soboty – domki drewniane: Gierszak, Mały Ostrów oraz Maxi,
• od niedzieli do niedzieli – domki drewniane: Grekna, Wielki Ostrów oraz Mały Trzciniak.
4. W przypadku chęci zarezerwowania domku w innym (niż podany wyżej) terminie należy skontaktować się telefonicznie z Recepcją Ośrodka.
5. Prośbę o przedłużenie pobytu poza okres wskazany wcześniej w rezerwacji Gość powinien zgłosić w Recepcji, najpóźniej do godziny 9:00 dnia poprzedzającego, w którym upływa termin najmu. PRZYSTAŃ NARIE może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych miejsc noclegowych (domków) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
6. W przypadku nierozliczenia się z domku do godz.10.00 (w dniu wyjazdu), naliczana będzie opłata za przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

§3
REZERWACJA I MELDUNEK

1. Rezerwacji domków można dokonać:
• telefonicznie pod nr telefonu:
(+48) 601 918 060 – rezerwacje
(+48) 606 345 866 – recepcja
• mailowo: rezerwacje@przystannarie.pl
• poprzez system Booking Engine na stronie https://przystannarie.pl/domki/
• poprzez stronę Booking.com
2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną w momencie wpływu zaliczki/opłaty rezerwacyjnej (nie później niż 3 dni od rezerwacji telefonicznej/mailowej/systemowej), w wysokości min. 30% wartości pobytu,
3. Wpłaty należy dokonać na konto:
EKONARIE Sp. z o.o. ul. Puławska 111A/119, 02-707 Warszawa, NIP: 521-38-18-448,
• Rachunek do wpłat w złotówkach – PLN:
mBank S.A. 31 1140 2062 0000 4826 2800 1001
• Rachunek do wpłat w EUR:
mBank S.A. PL 04 1140 2062 0000 4826 2800 1002 SWIFT: BREXPLPWWA3
4. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, nr domku i termin pobytu.
5. Brak opłaty rezerwacyjnej jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.
6. Pozostała część opłaty za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. Preferujemy płatności kartą lub przelewem.
7. Warunki zwrotu opłaty rezerwacyjnej w przypadku rezygnacji z pobytu:
• w czasie krótszym niż 30 dni przed terminem przyjazdu opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi (przepada w całości).
• na ponad 30 dni przed terminem przyjazdu, zwracamy opłatę rezerwacyjną pomniejszoną o koszty operacyjne w wysokości 50 zł., 

• opłata rezerwacyjna płatna BONEM TURYSTYCZNYM nie podlega zwrotowi.

8. Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn od siebie niezależnych (decyzję władz państwowych, działania siły wyższej, przyrody itp.). Osobie wynajmującej nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.
9. W przypadku wcześniejszego opuszczenia Ośrodka przez Gościa, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
10. W przypadku nieprzybycia Gościa do PRZYSTANI NARIE w terminie rezerwacji, Ośrodek nie zwraca kwoty wpłaconego zaliczki/opłaty rezerwacyjnej.
11. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, Recepcjonista może odmówić wydania klucza do domku.
12. Przy rezerwacjach jednodniowych pobierana jest dodatkowa oplata za sprzątanie domku w wysokości 100 zł.
13. Przy zameldowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł (gotówką) za domek. Kaucja podlega zwrotowi w dniu wymeldowania gościa. Kwota kaucji zostanie pomniejszona w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia czy kradzieży przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku. Karta inwentaryzacyjna z wyposażeniem domku znajduje się w każdym domku.
14. Od każdego Gościa pobierana jest opłata klimatyczna liczona za każdy dzień pobytu. Aktualna wysokość opłaty klimatycznej dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://przystannarie.pl/oplaty-dodatkowe/
15. Pobyt dzieci do lat 6 jest bezpłatny. Za dodatkową osobę w domku, pobierana jest opłata w wysokości 70 zł i dotyczy osoby dorosłej oraz dzieci powyżej lat 6.
16. Goście Ośrodka w dniu zameldowania otrzymują opaskę identyfikacyjną, którą mają obowiązek nosić przez cały pobyt. Na opasce identyfikacyjnej umieszczona jest informacja o terminie pobytu Gościa w PRZYSTAŃ NARIE.
17. Do każdego auta Gość Ośrodka otrzymuje identyfikator, który należy umieścić za przednią szybą auta. Na identyfikatorze znajduje się informacja o numerze domku, terminie pobytu oraz nr rejestracyjnym auta.
18. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przed wyjazdem Gościa z PRZYSTANI NARIE. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w Recepcji godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez pracownika PRZYSTANI NARIE.
19. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę na mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Ośrodku. Ponadto Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza niniejszy regulamin. Ośrodek ma prawo do odmowy zakwaterowania i świadczenia usług osobom będącym pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających jak i osobom które zachowują się agresywnie.
20. PRZYSTAŃ NARIE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

§ 4
FAKTURY

1. Warunkiem otrzymania faktury VAT za pobyt jest podanie pełnych danych w momencie rezerwacji lub wpłaty zaliczki.
2. Od 1 lipca 2019 r. nie ma możliwości wystawienia faktury VAT jeśli nr NIP nie został wpisany do paragonu fiskalnego (w tym dokumentującego wpłacenie zaliczki za rezerwację).

§ 5
USŁUGI

1. PRZYSTAŃ NARIE świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi obsłudze Ośrodka podjęcie stosownych działań.
2. Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
3. Ośrodek zgodnie z cennikiem świadczy następujące dodatkowe usługi:
• wypożyczenie łódek, kajaków, rowerów wodnych,
• wypożyczenie rowerów MTB
• wynajem leżaków plażowych,
• wynajem piłki do siatkówki, piłki nożnej i innych,
• wypożyczenie krzesełka do karmienia dziecka,
• wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla małych dzieci,
• wypożyczenie żelazka i deski do prasowania,
• udostepnienie pralki celem dokonania prania rzeczy osobistych.
Aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej https://przystannarie.pl/oplaty-dodatkowe/

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYSTAŃ NARIE

1. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych np. przerw w dostawie prądu czy wody oraz działania siły wyższej np. silnego wiatru, intensywnego deszczu itp.
2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem przez Gości postanowień niniejszego regulaminu.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy i rzeczy pozostawionych przez Gości.
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu PRZYSTANI NARIE, czy poza terenem Ośrodka.
6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

1. Przez cały czas pobytu w Ośrodku osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione przez nich szkody i uszkodzenia odpowiadają opiekunowie prawni.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w domku, Gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym pracownika Recepcji.
5. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający domek ma obowiązek zamknąć okna i upewnić się, że drzwi zamknięte są na klucz.
6. Gość Ośrodka nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
7. Osoby niezameldowane w PRZYSTANI NARIE mogą gościnnie, przebywać w domku od 7:00 do 22:00 za zgodą najmującego Gościa, który ponosi za nich pełną odpowiedzialność. Należy poinformować o takiej wizycie Recepcję celem uiszczenia opłaty za pobyt dodatkowego Gościa na Ośrodku.
8. Przebywanie osób niezameldowanych w domku Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego domek, na obciążenie go kosztami dokwaterowania. Obowiązek dokwaterowania ciąży na Gościu Ośrodka, który wynajął domek i przyjmuje osobę odwiedzającą. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny za dodatkową osobę w domku zgodnie z cennikiem dostępnym w Recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej https://przystannarie.pl/oplaty-dodatkowe/

§ 8
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany przez niego adres.
2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, PRZYSTAŃ NARIE przechowa te przedmioty przez okres trzech miesięcy, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego, co Gość w pełni akceptuje i wyraża na to zgodę.

§ 9
CISZA NOCNA

1. W PRZYSTANI NARIE obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego, wyjątek stanowi Restauracja PRZYSTANI NARIE.
2. W godzinach ciszy nocnej, zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. PRZYSTAŃ NARIE może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§ 10
POSTANOWIENIA DODATKOWE

10.1 – Administrator danych
1. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest EKONARIE Sp. z o.o., z siedzibą ul. Puławska 111A/119, 02-707 Warszawa prowadząca Ośrodek Wypoczynkowy PRZYSTAŃ NARIE w Kretowinach 27A, 14-300 Morąg.
10.2 – Zasady zakwaterowania
1. W godzinach od 20.00 do 7.00 rano Recepcja Ośrodka PRZYSTAŃ NARIE jest zamknięta. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.
2. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
3. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności pracownika Ośrodka.
4. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia zgodnie z Kartą inwentaryzacyjną. W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny Gość domku.
5. Zgubienie klucza/pilota do bramy wjazdowej przez Gościa skutkuje obciążeniem Gościa opłatą w wysokości 150 zł
6. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
8. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, zażywania środków odurzających lub innych podobnie działających substancji. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.000 złotych.
9. W domkach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych itp.
10. Przed opuszczeniem Ośrodka goście obowiązani są do rozliczenia się ze sprzętu i kluczy oraz pozostawienia domków i terenu w pierwotnym stanie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia mienia Ośrodka pobieramy opłatę w wysokości 100% wartości danego sprzętu. Winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, umyć naczynia, a śmieci sortowane selektywnie wynieść do odpowiednich pojemników na odpady.
10.3 – Przepisy porządkowe
1. W Ośrodku istnieje możliwość korzystania ze z placu zabaw dla dzieci, trawiastego boiska do piłki nożnej, boisk do siatkówki plażowej.
2. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu do tego wyznaczonym tj. w okolicy hangaru przy jeziorze.
3. Grillowanie jest dozwolone na wolnej przestrzeni z dala od elementów drewnianych, z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. Zabrania się korzystania z grilli w domkach oraz na drewnianych tarasach.
4. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na Przystani oraz w Recepcji.
5. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
6. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
7. Na plaży, placu zabaw, boiskach oraz przystani obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
8. Na pomoście obowiązuje zakaz wstępu osobom postronnym oraz biegania i plażowania. Pomost służy wyłącznie do cumowania łodzi, rowerów wodnych i łódek. Zabrania się wchodzenia na przycumowany sprzęt.
9. Na terenie Ośrodka i w domkach obowiązuje segregacja odpadów. Posegregowane odpady z domków należy umieszczać wyłącznie w odpowiednich kontenerach znajdujących się budynku śmietnika.
10. Za wszelkie zniszczenia roślin, w tym kwietników i drzewek pobierana będzie opłata zgodnie z wartością powstałych szkód. Wyceny dokonuje dyrekcja PRZYSTANI NARIE na podstawie obowiązujących cen.
11. Na terenie Ośrodka wyznaczono i oznakowano miejsce zbiórki ewakuacyjnej, które znajduje się przy Świetlicy/Namiocie gier i zabaw. Do miejsca zbiórki prowadzą dwie oznakowane drogi, jedna od strony jeziora a druga od strony Recepcji.
12. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
13. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach i ich wyposażeniu.
14. Aktualny cennik usług i opłat dodatkowych znajduje się w Recepcji PRZYSTANI NARIE oraz na stronie internetowej https://przystannarie.pl/oplaty-dodatkowe/
15. Regulaminy placu zabaw, wypożyczalni sprzętu sportowego i wodnego, korzystania z boisk dostępne są w każdym z domków oraz w Recepcji Ośrodka.
10.4 – Zasady parkowania pojazdów
1. Parkowanie samochodów, motocykli należących do Gości zakwaterowanych w PRZYSTANI NARIE odbywa się wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników Ośrodka i nie podlega opłacie.
2. Goście restauracji korzystają z parkingu znajdującym się przy restauracji.
3. Goście korzystający z kąpieliska mogą parkować wyłącznie w okolicach Recepcji, placu głównego lub w miejscu wskazanym przez pracownika Ośrodka.
4. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
6. Samochody oraz inne środki transportu Gości niezameldowanych w Ośrodku podlegają opłacie wg cennika.
10.5 – Zasady pobytu zwierząt
1. Ośrodek jest przyjazny zwierzętom. Właściciele zobowiązani są do poinformowania pracownika PRZYSTANI NARIE o przyjeździe ze zwierzęciem.
2. Za przebywanie zwierząt w domku jest pobierana opłata wg aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej https://przystannarie.pl/oplaty-dodatkowe/.
3. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych z wyjątkiem zwierząt: agresywnych, chorych, jadowitych.
4. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:
• wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku zgodnie z cennikiem,
• posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia,
• zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów przeznaczonych na legowisko,
• sprzątania po nim nieczystości do specjalnie oznaczonych koszy na odchody,
• wyprowadzania zwierząt na terenie Ośrodka wyłącznie na smyczy.
5. Stanowczo zabrania się:
• pozostawiania zwierząt samych w domkach bez opieki,
• spania zwierzęcia na łóżkach i w pościeli,
• wycierania zwierząt białymi ręcznikami, które są na wyposażeniu domku,
• wprowadzania zwierząt na piaszczystą plażę,
• kąpieli zwierząt w jeziorze,
• pobytu zwierząt na terenie placu zabaw, boisk do gry.
6. Za szkody powstałe z winy zwierząt pełną odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.
10.6 – Postanowienia końcowe
1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz próśb kierownictwa i obsługi Ośrodka.
2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 roku.
4. Integralną częścią niniejszego regulaminu PTRZYSTAŃ NARIE są poniżej wymienione regulaminy, dostępne w Recepcji Ośrodka oraz w folderze informacyjnym w każdym domku:
• Polityka prywatności
• Regulamin korzystania z boisk do siatkówki plażowej i do piłki nożnej
• Regulamin korzystania z pomostu pływającego
• Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego i wodnego
• Regulamin korzystania z placu zabaw
• Regulamin korzystania ze świetlicy

§ 11
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące pobytu można przesyłać na adres e-mail: kontakt@przystannarie.pl bądź pisemnie na adres PRZYSTANI NARIE.
2. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Gościa Ośrodka, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail a także czytelny podpis osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji, datę i godzinę jej wystąpienia. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
4. PRZYSTAŃ NARIE dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji na adres Ośrodka. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Gość zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a PRZYSTANIĄ NARIE jest sąd właściwy dla siedziby Spółki EKONARIE SP. Z O.O. będącej właścicielem Ośrodka PRZYSTAŃ NARIE.

Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem,
mającym na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.

Życzymy miłego i bezpiecznego pobytu w naszym Ośrodku
PRZYSTAŃ NARIE
Kretowiny, 2022-02-01